POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

                                                                                                                            

 I.   Wskazanie administratora danych osobowych

    II.    Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

    III.    Cele przetwarzania danych osobowych

   IV.    Zakres przetwarzanych danych osobowych

  V.    Źródło pozyskiwania danych osobowych

 VI.    Obowiązek podania danych osobowych

VII.    Informacje o odbiorcach danych osobowych

   VIII.    Okresy przetwarzania danych osobowych

IX.    Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

    X.    Prawa osoby, której dane dotyczą:

a.    Prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawienia, zaprzestania przetwarzania i usunięcia

b.   Prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego

 

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Portalu 5zywiolow.com

 

Sformułowania użyte w niniejszej polityce mają następujące znaczenie:

1)      Agencja – 5 Żywiołów – Dastin Wawrzyniak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 5 Żywiołów Dastin Wawrzyniak, z siedzibą w Głogówku przy ul. Powstańców 34 (45-250 Głogówek) , NIP: 7551926607, REGON: 161503207. Agencja jest jednocześnie administratorem danych osobowych pobieranych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej;

2)      dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

3)      Portal – strona internetowa 5zywiolow.com

4)      użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej 5zywiolow.com;

5)      RODO – regulacja stanowiąca podstawę prawną przetwarzania przez Agencja danych osobowych, pełna nazwa: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Uzupełniającą podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności rozdział IV tej ustawy. Zapoznaj się z RODO (hiperłącze) i z ustawą o świadczeniu usług elektronicznych (hiperłącze).

6)      Newsletter – informacja handlowa (o promocjach, reklamach, nowych usługach lub produktach) przesyłana Użytkownikom na adres e-mail na ich żądanie.

 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o RODO i ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dokładne podstawy do przetwarzania danych osobowych znajdują się w następujących regulacjach RODO:

1)      w wypadku subskrypcji Newslettera, założenia konta lub skierowania zapytania przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), tj. zgody Użytkownika;

2)      w wypadku zakupu produktu lub usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tj. w zakresie niezbędnym do wykonania umowy i na podstawie zgody.

Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Agencję za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.

Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) ani organizacjom międzynarodowym

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Agencja przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników, dla celów:

1)      świadczenia Usług lub sprzedaży Produktów (w tym rozpatrywania reklamacji, odstąpień od umów zawieranych za pośrednictwem portalu oraz pozostałych uprawnień konsumenckich);

2)      komunikacji z Użytkownikami, którzy skontaktowali się z Agencją telefonicznie lub mailowo;

3)      przesyłania Newslettera.

Agencja może incydentalnie wykorzystać dane osobowe do wykonania obowiązków nałożonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, gdy jest to konieczne. Jednocześnie Agencja zapewnia, iż przetwarzanie tych danych przez podmioty trzecie odbywać się będzie w zakresie niezbędnym do wykonania tych obowiązków oraz w sposób bezpieczny.

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Agencjal dba o prywatność osób przeglądających stronę internetową, pobierając tylko dane niezbędne do realizacji celu, w jakim są pobierane, tj. przesyłania informacji handlowych (newslettera) oraz sprzedaży oferowanych produktów i usług. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne oraz dotyczy jedynie sytuacji, w których Użytkownik zamierza:

1)      skorzystać z oferty zawartej na stronie, tj. dokonać zakupu produktu lub usługi zawartej na stronie - przetwarzane będą imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, oraz, w wypadku wykonania usług na rzecz osoby trzeciej (np. Twojego dziecka) dane tej osoby. Niezbędny może okazać się adres, na który zrealizowana ma być wysyłka produktu.

2)      przystąpić do subskrypcji Newslettera - przetwarzaniem objęte będą jedynie adres poczty elektronicznej oraz imię,

3)      zapytań kierowanych za pośrednictwem Portalu – przetwarzane będzie imię, nazwisko, data urodzenia, adres e‑mail. Opcjonalnie możesz też podać numer telefonu, aby umożliwić Agencji kontakt telefoniczny.

W celu ułatwienia skorzystania z niektórych usług dostępnych na Portalu, formularze zaproponowane na dedykowanych stronach mogą wskazywać inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z usługi lub towaru oferowanego na Portalu. W szczególności może to być adres wysyłki towaru.

 

Źródło pozyskiwania danych osobowych

Agencja pozyskuje dane osobowe jedynie od Użytkowników.

Użytkownicy mogą też podawać dane osobowe osób trzecich, na rzecz których zawierana jest umowa. W takiej sytuacji wraz z wykonaniem zobowiązania wynikającego z zawartej umowy Agencja poinformuje osobę trzecią o:

1)      swojej tożsamości jako administratora danych osobowych;

2)      celu, w jakim przetwarzane są dane osobowe;

3)      podstawie prawnej przetwarzania danych;

4)      kategoriach przetwarzanych danych osobowych (np. imię, nazwisko, wiek, adres);

5)      informacje o innych podmiotach, które ewentualnie będą przetwarzać dane osoby trzeciej (przy czym Agencja nie będzie informowała o przekazaniu danych osobowych operatorowi pocztowemu, z uwagi na obowiązek tego podmiotu zachowania tajemnicy pocztowej, który obejmuje również dane osobowe);

6)      kryteriach ustalania okresu przetwarzania danych osobowych;

7)      prawach osoby trzeciej związanych z przetwarzaniem danych;

8)      prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

9)      źródle pochodzenia danych osobowych.

 

Obowiązek podania danych

W celu zapoznania się z ofertą Portalu, nie jest konieczne ujawnienie jakichkolwiek danych osobowych. Strona internetowa korzysta jedynie z tzw. ciasteczek – cookies.  Aby wiedzieć więcej o ich działaniu, kliknij tutaj.Ciasteczka pobierają adres IP z komputera użytkownika w celu gromadzenia danych statystycznych, jednocześnie zachowując Twoją anonimowość.

Podanie danych osobowych jest konieczne w wypadku wyrażenia zgody na subskrypcję Newslettera bądź w celu zakupu usługi lub produktu oferowanego przez Agencją czy też odpowiedzi na zapytanie skierowane poprzez Portal (więcej na ten temat w sekcji „Zakres przetwarzanych danych osobowych”), a także w wypadku zakładania konta.

Agencja zapewnia, że wszelkie dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej z kontrahentami (konsumentami), wobec czego podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku podstawą art. 6 ust. 1 pkt b RODO. Nadto w tym celu Użytkownik wyraża zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby skorzystania z określonych usług, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania jest również art. 6 ust. 1 pkt a RODO.

W wypadku założenia konta przez Użytkownika wyraża on zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wykonywania usługi elektronicznej polegającym na stałym dostępie do spersonalizowanego Konta na Portalu, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania jest również art. 6 ust. 1 pkt a RODO.

 

Informacje o odbiorcach danych

Agencja nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, poza wyjątkami wskazanymi poniżej. 

 

Agencja może ujawnić Twoje dane osobowe innym podmiotom współpracującym z Agencją w celu wykonania ciążących na Agencji względem Ciebie zobowiązań. W szczególności przetwarzaneiem Twoich danych osbowych mogą zajmować się Nasi Zleceniobiorcy oraz podwykonawcy świadczonych przez Nas usług, dostawcy towarów zawartych w Naszej ofercie. Ze względów technicznych Agencja może powierzyć przetwarzanie, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany celu ich przetwarzania.

 

Agencja może przekazywać zgromadzone adresy e-mail firmie Mailchimp w celu realizowania przez udostępniany przez nią program komputerowy zbiorczego przesyłu wiadomości w ramach usługi Newsletter.

 

Agencja może przekazywać zgromadzone dane osobowe BR Dorgo - w celu realizacji obowiązków prawnopodatkowych, dokonania rozliczeń transakcji zawartych z użytkownikiem, jeżeli okaże się to niezbędne do wypełnienia tych obowiązków w związku z wezwaniem skierowanym do Agencji przez organy podatkowe.

 

Agencja przekazuje Dane Użytkownika dostawcy płatności online celem sfinalizowania transakcji, która jest przedpłacana. Informacje o danych do płatności otrzymują też banki, które są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich danych dotyczących realizowanych przez nie transakcji na podstawie odrębnych przepisów prawa bankowego. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w tych wypadkach oparciu. 

 

Okres przetwarzania danych

Agencja będzie przetwarzać dane osobowe przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

1)      usługa zostanie w całości zrealizowana lub produkt zostanie dostarczony Użytkownikowi, a Użytkownik wyczerpie swoje uprawnienia konsumenckie (lub jakiekolwiek inne) wynikające z zawartej umowy;

2)      Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w tym anuluje subskrypcję Newslettera);

3)      Użytkownik usunie swoje Konto z Portalu;

4)      obowiązek prawny zobowiązujący Agencją do przetwarzania danych osobowych wygaśnie;

5)      zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i sprzeciw ten zostanie przez Agencję uznany za zasadny.

 

Agencja nie profiluje Twoich danych!

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w ramach Portalu nie są poddawane profilowaniu.

Agencja zbiera informacje zawarte logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji demograficznych dotyczących odwiedzających Portal Agencji. Dane te w toku tworzenia statystyk ulegają anonimizacji, a są usuwane po ich stworzeniu.

 

Prawa użytkownika związane z przetwarzaniem danych

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu, żądania poprawiania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych osobowych przekazanych Agencji poprzez skierowanie żądania na adres e-mail: [email protected] Wykonanie żądania Użytkownika nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia skierowania żądania. Usunięcie adresu poczty elektronicznej podanego w ramach usługi Newsletter spowoduje zakończenie subskrypcji informacji handlowych przekazywanych przez Agencją. Agencja odmówi wykonania żądania jedynie w przypadku, gdy dalsze przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

Użytkownik ma również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres korespondencyjny: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Skargę można złożyć również za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. Agencja informuje, iż zgodnie z prawem złożenie skargi musi być poprzedzone sprzeciwem wobec przetwarzania danych osobowych – pozwala to nam zareagować zgodnie z Twoim żądaniem, zanim złożysz skargę.

Dla celów bezpieczeństwa w razie podejrzenia, że dane Użytkownika mogły ostać naruszone, należy niezwłocznie skontaktować się obsługą administracyjną Portalu pod adresem e-mail [email protected].

 

Sposób przechowywania i ochrony danych osobowych

Agencja wdrożyła środki techniczne i organizacyjne dostosowane do stopnia ryzyka  naruszenia praw i wolności Użytkowników związanym z wyciekiem ich danych.

Dane przekazane Agencji są chronione przed dostępem do nich osób trzecich zarówno na poziomie fizycznego dostępu, jak i na poziomie cyfrowym. W szczególności Agencja używa oprogramowania zabezpieczającego przed wyciekiem danych osobowych.

Wszystkie osoby przetwarzające na użytek Portalu dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez Agencję i są właściwie pouczone o zasadach przetwarzania danych osobowych w bezpieczny dla Użytkownika sposób.

 

Wizerunek uczestników kursów oferowanych przez Agencję

Agencja uzyskała pisemną zgodę od uczestników swoich eventów na publikację ich wizerunku. Jeżeli Agencja będzie chciała opublikować na Portalu Twój wizerunek, bądź w jakimkolwiek medium społecznościowym zwróci się do Ciebie,  a także do Twojego rodzica,  o udzielenie pisemnej, nieodpłatnej zgody na tę publikację, oraz przedstawi zakres swojego wniosku o udzielenie zgody na udostępnienie wizerunku.

 

 

 

 

Ostatnie wpisy na blogu Zobacz starsze wpisy