REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.5zywiolow.com/shop

Data publikacji: 01.02.2023
Data aktualizacji: 

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.5zywiolow.com/shop prowadzony jest przez DASTINA WAWRZYNIAKA prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą  5 Żywiołów DASTIN WAWRZYNIAK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności: ul. Powstańców 34; 48-250 Głogówek i adres do doręczeń: ul. Powstańców 34; 48-250 Głogówek, NIP: 7551926607, REGON: 161503207, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: 660207606.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej oraz pod numerem telefonu wskazanymi powyżej.

 

Sklep Internetowy www.5zywiolow.com/shop dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami powyższymi ustawy bądź ustawy Kodeks cywilny, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

§ 1. Definicje.

1 DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z Kodeksem pracy.

2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

5. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

6. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

7. NEWSLETTER – Przez newsletter rozumie się elektroniczną formę biuletynu informacyjnego, który rozsyłany jest za pomocą poczty elektronicznej do subskrybentów. Zapis do newslettera i jego późniejsza subskrypcja jest całkowicie bezpłatna i obejmuje ona wyłącznie tych użytkowników, którzy dobrowolnie wyrazili chęć jego otrzymywania.

8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Przez produkt rozumie się także bilet wstępu na imprezy organizowane przez Agencję 5 Żywiołów, możliwy do zakupu za pośrednictwem Sklepu internetowego www.5zywiolow.com/shop

9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

10. SKLEP INTERNETOWY, SKLEP - sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.5zywiolow.com/shop

11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – DASTIN WAWRZYNIAK prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe 5 Żywiołów wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca adres miejsca wykonywania działalności: ul. Powstańców 34; 48-250 Głogówek i adres do doręczeń: ul. Powstańców 34; 48-250 Głogówek, NIP: 7551926607, REGON:161503207, adres poczty elektronicznej:[email protected], numer telefonu: 660207606

12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Do usług elektronicznych należą: konto, formularz zamówienia, newsletter.

14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).

16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

17. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§ 2. Postanowienia wprowadzające.

1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

2. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej między Klientem, a Sprzedawcą.

3. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

4. Produkty dostępne na stronach Sklepu są produktami nowymi, chyba że opis produktu wyraźnie wskazuje, iż były one używane.

5. Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu, w tym korzystania z usług elektronicznych, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
- komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
- dostęp do poczty elektronicznej; 
- przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 3.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w 8 i wyższej;

- zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;

- włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

6. Umowy w Sklepie internetowym zawierane są w języku polskim, a w przypadku Klientów spoza granic Polski w języku angielskim, zgodnie z Wyciągiem z Regulaminu Sklepu Internetowego, stanowiącym Załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

§ 3. Usługi elektroniczne w Sklepie internetowym.

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter.

2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Stwórz konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu takiej dyspozycji korzystając z opcji w ramach Konta.

4. Formularz Zamówienia – W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail). W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego

5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę

6. Newsletter - Zapisanie się użytkownika na listę mailingową następuje poprzez: wpisanie adresu e-mail w odpowiedni formularz rejestracyjny umieszczony na stronie www.5zywiolow.com/shop, aktywowanie linku zawartego w wiadomości e-mail wysyłanej automatycznie na podany adres e-mail, w celu sprawdzenia i potwierdzenia informacji podanych podczas rejestracji. Poprzez akceptację warunków regulaminu Newslettera użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z obsługą newslettera.

Adres e-mail podany przez użytkownika nie będzie wykorzystywany do innych celów, niż przedstawione powyżej, a także, że nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany osobom trzecim.

7. Treści przekazywane użytkownikom za pomocą newslettera będą zgodne z prawem. Każdy newsletter zawiera: informację o Sklepie Internetowym 5 Żywiołów jako nadawcy, uzupełnione pole „temat”, informację o sposobie rezygnacji z otrzymywania newslettera. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z subskrypcji newslettera i usunąć swój adres e-mail z bazy danych.

8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca zawiera §2 pkt 5 niniejszego Regulaminu.

9. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z usług elektronicznych Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

10. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu) Usługobiorca może składać w szczególności w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:[email protected], a także pisemnie

na adres: ul. Powstańców 34, 48 – 250 Głogówek z dopiskiem Sklep internetowy 5 żywiołów.  11. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

12. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

§ 4. Warunki zawierania umowy sprzedaży.

1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. Po wybraniu odpowiedniej opcji w zakładce znajdującej się w prawym górnym rogu Sklepu Internetowego, cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podawana jest w EURO i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z §3 pkt 4 Regulaminu.

3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie otrzymania zamówienia w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem oraz przy odbiorze osobistym.

5. Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje z chwilą uznania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem na numer rachunku Sprzedawcy.

6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem na numer rachunku Sprzedawcy, w ciągu 48 godzin od zaksięgowania płatności na rachunku, Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie przyjęcia Zamówienia za pomocą wiadomości e-mail.

7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 4 pkt. 3 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

§ 5. Sposoby i terminy płatności za produkt.

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

a. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

b. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

c. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

 Bank: mBank S.A

 Numer rachunku: 74 1140 2004 0000 3102 8336 3918

d. Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przesłania do Sprzedawcy Formularzu Zamówienia. W przypadku braku dokonania wpłaty, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze produktu od Sprzedawcy.

 

§ 6. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a. Przesyłka kurierska.

b. Przesyłka kurierska pobraniowa.

c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Głogówek ul. Powstańców 34 – w Dni Robocze, w godzinach od 09:00 do 17:00.

5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi od 21 do 28 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 28 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia otrzymania Zamówienia wysłanego przez Sprzedawcę.

6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 28 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 28 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 

§7.  Reklamacja produktu.

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na pisemnie na adres: ul. Powstańców 34 48-250 Głogówek bądź  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Do reklamacji musi zostać dołączony dowód zakupu Produktu, np. paragon, numer zamówienia, potwierdzenie przelewu za zamówienie.

4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:  informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz  danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, o ile z treści reklamacji możliwe jest ustalenie zarzutów Klienta w kierunku towaru.

4a. W wypadku zgłoszenia danej wady przez Klienta po raz pierwszy oraz wyboru odstąpienia od umowy bądź złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny jako sposobu naprawienia wady , Sprzedawca ma prawo w miejsce wybranego roszczenia niezwłocznie wymienić rzecz na wolną od wad bądź wadę usunąć.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia, przy czym termin jest dochowany  w momencie, gdy Klient po raz pierwszy miał możliwość zapoznania się z treścią odpowiedzi na reklamację (np. data pierwszego awizowania korespondencji u Klienta, dzień wysyłki korespondencji mailowej). Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Powstańców 34, 48-250 Głogówek. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w § 7 pkt 6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w § 7 pkt 5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 5611 Kodeksu cywilnego. W wypadku, gdy Klientem jest Konsument, ponosi on część kosztów związanych z demontażem i ponownym montażem w zakresie, w jakim koszty te przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.  

§8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected].

 

§ 9. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 9 pkt 8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: ul. Powstańców 34, 48-250 Głogówek lub  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.

3. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Powstańców 34, 48-250 Głogówek.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

a. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

b. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 

§ 10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę przy jej odbiorze. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

§ 11.  Dane osobowe w sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

5. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone  pisemnie na adres: ul. Powstańców 34, 48-250 Głogówek lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

 

Ponadto informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest 5 Żywiołów Dastin Wawrzyniak z siedzibą ul. Powstańców 34, 48-250 Głogówek.

2. Celem zbierania danych jest realizacja zamówienia.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu wykonania swojego prawa należy skontaktować się z administratorem e-mailowo pod adresem: ___________________  lub telefonicznie pod nr ___________. Klient ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego . – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Państwa zamówienia. W przypadku niepodania danych nie będzie ono mogło być zrealizowane.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać udostępnione następującym podmiotom trzecim: operatorom płatności internetowych, nabywcom wierzytelności Sprzedającego, podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądom i organom państwowym), biurom informacji gospodarczej, podmiotom świadczącym usługi: płatnicze, księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne, windykacyjne, drukarskie, niszczenia dokumentów, pocztowe, kurierskie.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia i obowiązywania rękojmi na sprzedane Produkty lub wynikający z przepisów prawa, licząc od dnia, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

9. Dane osobowe mogą by przetwarzane na podstawie art.  6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w sytuacjach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. W szczególności do przetwarzania takiego może dojść w wypadku powzięcia podejrzenia popełnienia przez Klienta czynu zabronionego, konieczności ochrony życia lub zdrowia Klienta lub osoby trzeciej, jeżeli przetwarzanie danych niezbędne jest do osiągnięcia celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora lub osoby trzeciej. W zakresie dopuszczalności takiego przetwarzania administrator będzie się kierował przesłankami określonymi w art. 6 ust. 4 wyżej wymienionego rozporządzenia.

10. Klub zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe w zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie zgodnie z zasadami i wymogami ustanowionymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

11. W celu wykonania swojego prawa należy skontaktować się z administratorem e-mailowo pod adresem: ___________________  lub telefonicznie pod nr ___________.

§ 12. Pliki co­okies

1. Sprzedawca wy­ko­rzy­stu­je pli­ki co­okies (cia­stecz­ka), czy­li nie­wiel­kie in­for­ma­cje tek­sto­we, prze­cho­wy­wa­ne na urzą­dze­niu koń­co­wym Klienta (np. kom­pu­te­rze, ta­ble­cie, smart­fo­nie). Cookies mo­gą być od­czy­ty­wa­ne przez sys­tem te­le­in­for­ma­tycz­ny Sprzedawcy.

2. Sprzedawca prze­cho­wu­je pli­ki co­okies na urzą­dze­niu koń­co­wym Klienta, a na­stęp­nie uzy­sku­je do­stęp do in­for­ma­cji w ni­ch za­war­ty­ch w ce­la­ch sta­ty­stycz­ny­ch oraz w ce­lu za­pew­nie­nia pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia pro­ce­su za­ku­po­we­go, o któ­rym mo­wa w  Regulaminie.

3. Sprzedawca in­for­mu­je Klientów, że ist­nie­je moż­li­wo­ść ta­kiej kon­fi­gu­ra­cji prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej, któ­ra unie­moż­li­wia prze­cho­wy­wa­nie pli­ków co­okies na urzą­dze­niu koń­co­wym Klienta.

4. Sprzedawca wska­zu­je, że pli­ki co­okies mo­gą być przez Klienta usu­nię­te po ich za­pi­sa­niu przez Sprzedawcę, po­przez od­po­wied­nie funk­cje prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej, pro­gra­my słu­żą­ce w tym ce­lu lub sko­rzy­sta­nie z od­po­wied­ni­ch na­rzę­dzi do­stęp­ny­ch w ra­ma­ch sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go, z któ­re­go ko­rzy­sta Klient.

5. Sprzedawca in­for­mu­je, że zmia­na kon­fi­gu­ra­cji prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej, któ­ra unie­moż­li­wia lub ogra­ni­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków co­okies na urzą­dze­niu koń­co­wym Klienta mo­że spo­wo­do­wać nie­pra­wi­dło­wo­ści w pro­ce­sie za­ku­po­wym, o któ­rym mo­wa w  Regulaminie.

 

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy z Klientami mającymi miejsce zamieszkania za granicą zawierane są w języku angielskim na podstawie Wyciągu z niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego przetłumaczonego na język angielski, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Ostatnie wpisy na blogu Zobacz starsze wpisy